Slide background

Här hittar du ett urval av våra FoU projekt.

Projekttid 2017-06-19 - 2019-06-30.

Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi

RE:Source/Energimyndigheten har beviljat EkoBalans 1,6 miljoner kronor för projektet Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi.

I projektet ska EkoBalans teknologi eco:N, för utvinning av kväve, testas i pilotskala. Teknologin är nyckeln som har saknats för att möjliggöra resurs- och kostnadseffektiv återvinning av kväve på reningsverk och för att förädla biogödsel. Kvävet kommer ut i en ren, torr och högkoncentrerad form som kan lagras och återanvändas där den ger störst värde. Till skillnad från konventionell kvävereningsteknik avgår inga gaser i utvinningen, kvävet återvinns i stället till en ren gödselresurs som sparar energi, minskar klimatbelastningen och förbättrar ekonomin.

I projektet ska tekniken testas i pilotskala på olika kväverika vatten som till exempel restflöden från biogödsel och reningsverk. Slutprodukten blir till en fast kväveprodukt. I ett delprojekt ska RISE (f d SP Sveriges tekniska forskningsinstitut) gör en miljösystemanalys där utvinning av kväve med eco:N jämförs med konventionell reningsteknik och användning av gödselprodukter med utvunnet kväve jämförs med spridning av obehandlad biogödsel.

Projekttid 2014-05-15 - 2016-08-25.

Målet var att utveckla metoder för att rena avloppsvatten bättre och effektivare och för att producera gödningsämnen, biogas, rent vatten och algprodukter ur avloppsvattnet.

Två koncept för avloppvattensrening har tagits fram i initieringsprojektet, och testats och utvärderats i samverkansprojektet. Koncepten är ´energipositiv rening´ och ´kompakt rening´. Läs mer om projektet här >>

Följande nyheter ingår i projektet:

  • Användning av spillvärme för att värma avloppsvatten
  • Rening av varmt kommunalt avloppsvatten med anaerob teknik
  • Användning av ny membrantyp (biomimikry av cellers aquaporiner) i avloppsvattenrening
  • Användande av alger för rening av rejektvatten
  • Användning av våglängdsanpassad LED-belysning i djupa algodlingstankar
  • Utveckling av en algbiosorbent, en produkt för att rena vatten från tungmetaller
  • Utvinning av näringsämnen i form av struvit ur koncentrerade flöden

Dessa nyheter bidrar till metoder och tekniker som förbättra avloppsvattenreningen så att miljön blir mindre belastad, att avloppsvatten blir en resurs och att företagen får mer konkurrenskraftiga produ kter

 

 

 

 

  

Projekt avslutat 2016

ur VINNOVAs projektdokumentation

Projektets mål, uppfyllelse

Ekobalans slamförädlingsprocess är tekniskt funktionell och hållbar miljömässigt och ekonomiskt, har uppfyllts. Cd kan avskiljas till > 90 %, samtidigt som P kvarblir i biokolet. Slam kan behandlas driftsäkert i en kontinuerlig process. Processens energiöverskott kan användas för torkning eller till energiproduktion. Miljösystemanalysen visade att biokol av slam är bättre än slam resp handelsgödsel ur energi-, klimat- och föroreningssynpunkt.

Read more: VINNOVA projekt Slamförädling genom pyrolys

2010-12-01

EkoBalans har beviljats medel från Vinnova för projektet - Utvinning av näringsämnen ur restprodukter och förädling till gödselmedel..

 

Page 1 of 2