Slide background

VINNOVA har beviljat EkoBalans 1,7 miljoner kronor för projektet Slamförädling genom pyrolys. I projektet ska EkoBalans innovation att avlägsna kadmium från slam genom pyrolys vidareutvecklas. Målet är att verifiera att konceptet är tekniskt funktionellt och miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Resultaten ska ligga till grund för uppsättning av en demonstrationsanläggning planerad till 2016. Projektet utförs i samarbete med SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut, NSVA och Greengard AB. Projektet löper under 2014-2016.

Den giftiga tungmetallen kadmium är den enskilt mest problematiska föroreningen i slam från kommunala reningsverk. Innehållet av kadmium omöjliggör redan idag spridning av många slam och skärpta gränsvärden kommer sannolikt att minska spridning av slam med ca 90 % till 2025 om inte ny teknik tillämpas. EkoBalans innovationer möjliggör hållbar återföring av fosfor och andra näringsämnen i avlopp, slam m fl restflöden genom separation av näringsämnen från föroreningar.

Läs VINNOVAS pressmeddelande här>>

 

EkoBalans har utsetts till årets vinnare...

Ekobalans tilldelas SACC New York-Deloitte Green Award EkoBalans har utsetts till årets vinnare av SACC New York-Deloitte Green Award 2014! Utmärkelsen ges varje år till ett lovande företag som önskar komma in på den amerikanska marknaden med en beprövad teknik eller en kommersiell produkt. Bakom utnämningen står Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York och Deloitte.

EkoBalans är stolta mottagare av priset som tilldelades oss med motiveringen:

“In recognition of the company’s groundbreaking work in the field of nutrient recycling, specifically the development of their from waste to solid fertilizer technology”

Read more: Ekobalans tilldelas SACC New York-Deloitte Green...

EkoBalans i stort Vinnovaprojekt. VINNOVA har beviljat projektet Den varma och rena staden 10 miljoner kronor under 2014-2016. Projektets hela omfattning är på 20,4 miljoner kronor.

Målet är att utveckla metoder för att rena avloppsvatten bättre och effektivare och för att producera gödningsämnen, biogas, rent vatten och algprodukter ur avloppsvattnet.

EkoBalans roll är att utveckla utvinning av näringsämnen i två nya nya koncept för avloppsvattenrening.

Projektet koordineras av Lunds kommun. Utöver EkoBalans deltar Alfa Laval, AnoxKaldnes, Aquaporin, Biomil, Norups gård Bioraff, VA SYD, NSVA, Sydvatten, ESS, Heliospectra, Hydrotech, Kraftringen, LTH, Purac, SLU och Trelleborgs kommun.

EkoBalans återvinner fosfor åt mejerijätte Lundabolaget Ekobalans Fenix har nyligen ingått en avsiktsförklaring med ett stort svenskt mejeri. I vår inleds pilotstudien som innebär att Ekobalans etablerar en fosforåtervinningsanläggning på mejeriet.

Ekobalans utvecklar och säljer en teknik för att återvinna fosfor och kväve direkt vid källan.

– Jag är en idealist, jag vill vara med och rädda världen. I slutänden handlar det om att säkra framtidens matproduktion och minska övergödningen samt gruvbrytningen av fosfor, säger Gunnar Thelin.

Läs hela artikeln här