Slide background

Handelsgödsel, i dagligt tal kallad NPK efter innehållet av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), är en basvara i jordbruket. Användning av handelsgödsel är inte långsiktigt hållbart. Handelsgödseln måste ersättas med återvunnen växtnäring.

Med fosfor och kväve utvunnen med EkoBalans teknologier kan vi producera kretslopps-NPK som är likvärdigt med handelsgödsel avseende innehåll av växtnäring, lagringsegenskaper och spridningsegenskaper, men i motsats till handelsgödsel producerat av återvunnen fosfor och kväve!

Kretslopps-NPK istället för handelsgödsel ger

 • Hushållning med ändliga resurser
 • Kraftigt minskad klimatpåverkan i jordbruket
 • Minskad spridning av tungmetaller
 • Närproducerad gödsel av hög kvalitet
 • Hållbar livsmedelsproduktion

Kretslopps-NPK istället för lågkoncentrerade, förorenade restprodukter som slam ger

 • Kraftigt minskad spridning av föroreningar
 • Kraftig minskning av transporter
 • Kraftigt minskad avgång av växthusgaser vid lagring
 • Kraftigt minskad markkompaktering vid spridning
 • Starkt förbättrad möjlighet att optimera spridning av växtnäring efter behov
 • Minskat växtnäringsläckage

Intresserad? Kontakta oss!