EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Biogasproducenten kan nyttja rötrestens stora potential

 

Med EkoBalans teknologier kan hanteringen av rötrest/biogödsel optimeras med avseende på kretslopp och ekonomi.

 

Rötrestförädling, avvattning återvinning av näringsämnen till lagringsbar återvunnen gödselprodukt.

 

  • Vi erbjuder processteknisk expertis till biogasproducenter som genererar ökad lönsamhet - så här jobbar vi
  • Med vårt rötrestkoncept minimeras transportvolymerna för rötrest
  • Förädling av rötrest förbättrar avsättningsmöjligheterna, tar bort beroendet av lokal avsättning och genererar intäkter från utvunnen näring

Avsättning av oavvattnad rötrest kan bli väldigt kostsam vid långa transportavstånd. Med EkoBalans teknologier kan mängden rötrest reduceras med 95 % och värdet i förädlade fraktioner tillvaratas på ett hållbart sätt. Av 10 000 ton rötrest blir det ca 300 ton organisk gödselprodukt, ca 150 ton kväveråvara (ammoniumsulfat) och 20-30 ton fosforråvara (struvit).

Det första steget i rötrestförädling är avvattning. Därefter kan den organiska fasen torkas och pelleteras till en lagringsbar organisk gödselprodukt som kan spridas med aggregat för handelsgödsel. Med eco:P och eco:N extraheras fosforn och kvävet ur avvattningsrejektet till fast och lagringsbar form som sedan kan blandas och granuleras till ett fullgott gödselmedel likvärdig med konventionell NPK. Läs mer om EkoBalans teknologier eco:P och eco:N.

Skulle rötresten vara av dålig kvalitet, t.ex. innehålla så höga halter kadmium att den inte är spridningsbar kan vår teknologi eco:S detoxifiera rötresten så att fosforn blir spridningsbar i form av biokol. På detta sätt kommer fosforn åter till åkermarken utan att kompromissa med naturen. Läs mer om EkoBalans teknologi eco:S här.

  • Hållbar näringsåtervinning
  • Biogasanläggningens storlek begränsas inte av ekonomiskt hållbart transportavstånd av rötrest
  • Minimala investeringskostnader
  • Rötrestomhändertagande med långsiktiga och förutsägbara kostnader
  • Komplett och hållbar lösning för omhändertagande av rötrest
  • Biogasproducenten kan fokusera på sin kärnverksamhet
  • Minskad klimatpåverkan genom att rötrestlagring undviks, transporter minimeras och handelsgödsel ersätts

Less is more

Liten volym

Mindre transport

Förädlad produkt

Högre avsättning

Largringsbart