EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Alla växter och djur behöver näringsämnen som fosfor och kväve för att kunna fungera och växa. Växterna tar upp det mesta av näringen ur jorden och i naturliga ekosystem återförs näringen till jorden när växter, växtdelar, eller djur dör eller som urin och avföring från djur.

I det moderna samhället fungerar inte detta kretslopp. I stället hamnar mycket av näringen på deponi eller leder till övergödning vid utsläpp, vilket inte är hållbart. Dagens jordbruk är därför beroende av handelsgödsel producerad av ändliga resurser och med stor förbrukning av fossila bränslen.

Med EkoBalans teknologier kan handelsgödsel ersättas med kretsloppsgödsel producerad av restflöden - slam, rester inom livsmedelsproduktion, med mera - som inte utnyttjas idag. För att näringsåterföringen skall vara hållbar måste näringen separeras från tungmetaller och andra föroreningar, samt föreligga i koncentrerad och lagringsbar form, som med EkoBalans teknologier eco:P, eco:N och eco:S.

Biologisk kväverening på reningsverk kräver stor tillförsel av energi och i processen bildas lustgas, N2O, som är en 298 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid. Produktion av handelsgödsel är kraftigt klimatnegativ genom stor förbrukning av fossila bränslen och produktion av lustgas.

Med EkoBalans teknologi eco:N kan klimatpåverkan minskas både genom minskat reningsbehov på reningsverk och genom att ersätta handelsgödselkväve. Kvävet utvinns som ammoniumsulfat rån restflöden, t ex rejekt från slamavvattning, som annars inte kan nyttjas för kväveåtervinning. Vid avvattning av slam hamnar kvävet mestadels i rejektet. Med slamspridning kan bara 5-10 % av kvävet i avloppsvatten återföras.

Struvit, magnesium-ammonium-fosfat (MgNH4PO4*6H2O), är ett naturligt förekommande kristallint mineral som innehåller 12,5 % fosfor, 10 % magnesium och 5,5 % kväve. Det bildas spontant när det finns gott om fosfat, magnesium och kväve och pH är tillräckligt högt, till exempel i rötkammare. Genom att tillföra magnesium går det att utvinna den fosfor som föreligger som löst fosfat i en kontrollerad process.

 

Med eco:P utvinns struvit som mikrokristallint pulver med flera goda egenskaper:

  • Lämplig råvara för gödselproduktion
  • Jämn kornstorleksfördelning
  • Hög fosforkoncentration
  • Rent, kadmium kan inte detekteras
  • Hög växttillgänglighet

Ammoniumsulfat, (NH4)2SO4, bildas när ammoniak och svavelsyra reagerar. Det innehåller 21 % kväve och 24 % svavel. Svavel är liksom kväve ett viktigt växtnäringsämne. Ammoniumsulfat utvunnen med eco:N är rent och har hög växttillgänglighet. Det kan användas som det är eller som råvara till gödselproduktion.