EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans vision är att fullborda de ekologiska kretsloppen för växtnäringsämnen som fosfor och kväve.