EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Lantbruk med bättre växtnäringsbalans

 

Med EkoBalans teknologier kan hantering av fosfor- och/eller kväveöverskott i djurproduktion optimeras med avseende på kretslopp och ekonomi.

Vi kan hjälpa er till en hållbar och lönsam gödselhantering.

 

Många lantbruk kan inte nyttja hela innehållet av kväve i sin stallgödsel/flytgödsel när de vid gödselspridning når maximal dos fosfor per hektar långt innan de nått eftersträvad kvävedos. Istället måste handelsgödselkväve köpas in och överblivande stallgödsel avyttras.

Med EkoBalans teknologi eco:P kan fosforinnehållet i gödseln sänkas så att hela gödselmängden kan användas som kvävekälla. Det sänker kostnaderna för handelsgödsel, ger intäkter för utvunnen struvit och tar bort behovet att avyttra gödsel.

Gödseln kan förädlas enligt samma grundprincip som förädling av rötrest: genom avvattning, torkning och pelletering av fastfas, samt utvinning av fosfor och kväve ur avvattningsrejekt. Läs mer här >>

 

Avvattning och förädling ger:

  • minskat gödsellagringsbehov
  • kraftig minskning av transporter och spridning
  • möjlighet till precisionsspridning
  • mindre läckageförluster
  • mindre markpackning
  • ökat värde på gödselöverskott
  • Optimerad växtnäringshantering
  • Sänkt behov av handelsgödsel
  • Minskad miljöpåverkan
  • Ökade intäkter från gödselöverskott

På rätt plats i rätt tid

Förädla

Lagra

Kör mindre

Optimera

Intäkt