EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

eco:N är EkoBalans teknologi för hållbar, resurs- och kostnadseffektiv utvinning av kväve från restflödeni livsmedelsindustri, biogasproduktion, lantbruk och på reningsverk.

 

 

En anläggning inrymd i en 40 fots container kan behandla upp till 250 m3/d med upp till 90 % avskiljning av kväve.

Produktblad kan laddas ner i höger kolumnen här intill.

 

 Process för kväverika flöden till torr lagringsbar återvunnen kvävegödsel

 

 

I eco:N-processen utvinns kväve som ammoniumsulfat , (NH4)2SO4, enligt följande:

 1. Kväverik vätska, t ex rejekt från avvattning av rötrest, leds till en eco:N-anläggning
 2. pH höjs genom tillförsel av lut
 3. temperaturen på flödet höjs
 4. Vätskan leds till en stripper där löst ammoniak överförs till gasform
 5. Vätskan, renad från kväve, leds vidare till annan behandling eller till recipient.
 6. Gasen leds till en kristallisator där ammoniaken reagerar med svavelsyra och bildar ammoniumsulfat
 7. Ammoniumsulfaten avskiljs med EkoBalans patenterade teknik
 8. Ammoniumsulfat till lager

 


 

Utvunnet kväve är mycket rent. Halterna av tungmetaller är lägre än i handelsgödsel.

eco:N är ett hållbart alternativ till avskiljning av kväve med biologiska processer. Dessa omvandlar växttillgängligt kväve i restflöden till luftkväve. Det omöjliggör därmed återföring till kretsloppet. eco:N-utvunnet kväve kan ersätta handelsgödselkväve.

 

Fördelar med eco:N
 • Kvävet återvinns, vilket inte sker i biologiska avskiljningsprocesser
 • Processen är, i motsats till biologiska avskiljningsprocesser, okänslig för koncentrationsvariationer och giftiga ämnen i restflödet
 • Utvunnen ammoniumsulfat föreligger i fast form med hög kvävekoncentration, en mycket lämplig råvara för gödselproduktion, i motsats till scrubbing-teknik som ger kväve i flytande form med betydligt lägre kvävekoncentration

eco:N möjliggör återföring av kväve från flöden som annars inte kan nyttjas för återföring.

Produktblad eco:N (sv)

Produktbladeco:N (sv)

Produktblad eco:N

Produktblad eco:N (eng)