EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

eco:P är EkoBalans teknologi för hållbar, resurs- och kostnadseffektiv utvinning av fosfor från restflödeni livsmedelsindustri, biogasproduktion, lantbruk och på reningsverk.

Med EkoBalans effektiva teknik kan en anläggning inrymd i en 40-fots container behandla upp till 300 m3/d med 90 % avskiljning av fosfor. Större anläggningar kan platsbyggas. Processen är helautomatiserad, effektiv, enkel och robust.  Produktblad kan laddas ner här  (sv)   eller (eng).

 

I eco:P-processen utvinns fosfor som struvit, MgNH4PO4*6H2O, enligt följande:

 1. Fosforrik vätska, t ex rejekt från avvattning av rötrest, leds till en eco:P-anläggning
 2. pH höjs genom luftning
 3. Fosfor fälls ut som struvit i en batchvis process med mycket kort uppehållstid och med tillsats av magnesiumklorid
 4. Mikrokristaller av ren struvit avskiljs med EkoBalans patenterade teknik
 5. Vätskan, nu renad från fosfor, leds vidare till kväveutvinning med eco:N, annan behandling eller till reningsverk
 6. Struvit till lager

 

Process för fosforrika flöden till ren torr återvunnen gödsel

 

Utvunnen fosfor är mycket ren; kadmiumhalten ligger under detektionsnivå.

eco:P är ett hållbart alternativ till avskiljning av fosfor genom utfällning med järn- eller aluminiumprodukter och återföring av fosfor som slam. eco:P-utvunnen fosfor kan ersätta handelsgödselfosfor.

 Fördelar med eco:P

 • Enkel, robust process
 • Batchprocessen möjliggör mycket hög avskiljningsgrad vid kort uppehållstid
 • Kort uppehållstid innebär små fällningstankar och därmed litet footprint
 • Struvit utvinns som mikrokristaller med hög växttillgänglighet
 • Mikrokristallerna är en mycket lämplig råvara för gödselproduktion

Sammantaget är eco:P en mycket kostnadseffektiv lösning i jämförelse med annan struvitteknik.

Produktblad eco:P