EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

 

eco:S är EkoBalans teknologi för behandling av organiska fraktioner som uppkommer vid hantering av restflöden i livsmedelsindustri, biogasproduktion, lantbruk och på reningsverk. och i annan verksamhet.

Med eco:S kan förorenade restflöden som slam behandlas så att fosfor och andra näringsämnen kan återföras med ett minimum av föroreningar samtidigt som det organiska materialet förädlas till jordförbättrande biokol. Kadmium avskiljs till >90 %, kvicksilver till >99 %, bly och zink med ca 50 %. Patogener och oönskade organiska ämnen destrueras fullständigt. Fosfor och andra näringsämnen finns kvar i processens slutprodukt, biokolet.

I eco:S-processen torkas avvattnade organiska fraktioner till 90 % torrsubstanshalt och behandlad därefter med pyrolys. Pyrolysen drivs av förbränning av energirika gaser från pyrolysprocessen. Torkningen görs med spillvärme och/eller värme från pyrolysprocessen.

 

 

Process för slam och organiska fraktioner till biokol fritt från kadmium

 

 

 

Fördelar med eco:S
  • Det organiska materialet detoxifieras och förädlas så att det riskfritt kan återföras till kretsloppet. För att återföra näringsämnen ur aska från slamförbränning måste askan detoxifieras eller näringsämnen utvinnas ur askan vilket är betydligt dyrare än pyrolys
  • Med nyttjande av spillvärme för torkning är processen energipositiv
  • Rökgashantering är betydligt enklare vid pyrolys än vid förbränning
  • Pyrolys innebär att kol långsiktigt tas ut ur den globala kolcykeln, vilket ger stor klimatvinst
  • eco:S möjliggör återföring av fosfor och andra näringsämnen i slam och andra förorenade restflöden som annars inte kan återföras hållbart